Term and conditions

Term and conditions

תקנון האתר

 

 • כללי

 

אתרhttps://www.vii.co.il/  הינו אתר אינטרנט המספק שרותי נופש בישראל (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י ספא פלוס אתרים בע"מ ח.פ. 514301837 (להלן: "החברה").

 

האתר מספק, בין היתר, מידע אודות חבילות נופש בישראל, שירותים הניתנים על ידי בתי הארחה, וילות, צימרים, בתי המלון וכיו"ב.  

ביצוע הזמנות נופש / חבילות נופש (להלן: "השירותים"), באמצעות האתר תעשה עפ"י המפורט להלן בלבד.  

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

מחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. באילת המחירים אינם כוללים מע"מ, ככל שלא יחול מע"מ עפ"י כל דין. החברה רשאית לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והלקוח (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

אין כפל מבצעים.

מובהר בזאת כי כל הזמנה באמצעות האתר כפופה לכל תנאי תקנון זה והינה כפופה אף לכל תנאי ההזמנה המפורטים בשוברי ההזמנות המונפקים ע"י החברה בגין כל הזמנה.

חלקים מתוכן האתר ו/או תקנון זה מנוסחים מטעמי נוחות ומסיבה זו בלבד, בלשון זכר ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

שרות לקוחות פעיל: בימים א'-ה' בין השעות: 16:00 - 09:00

 

 • שימוש במידע שבאתר

 במהלך הרישום לאתר, נדרשים גולשי האתר למסור את פרטיהם האישים ובכלל זה: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון. גולש אשר מסר את פרטיו נותן בזאת את הסכמתו להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לשלוח מעת לעת הודעות באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או בכל דרך אחרת שרואה הוא לנכון בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008."

 

 • תנאי שימוש וביצוע הזמנות באמצעות האתר

 

כל שימוש בשירותים באמצעות האתר על ידי משתמש (להלן: "הלקוח"), נעשה על בכפוף להוראות תקנון האתר כפי שיעודכן על ידי החברה מעת לעת.

הזמנת השירותים באמצעות אתר זה יכולה להתבצע אך ורק באמצעות כרטיס אשראי תקף כדין, המכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה בכל עת רלבנטית למועד הזמנת שירותים.

יובהר, כי החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל הקשור לתוכנו, מהותו, אופיו ונכונות המידע המפורסם באתר על יד נותני השירותים המופיעים באתר בכל עת ולרבות בכל הקשור לפרסום של בעלי וילות, בתי הארחה, מלונות, בעלי צימרים, וכן ובכל הקשור למידע שניתן ו/או הועבר בדרך כלשהי ע"י צד ג' כלשהו ו/או מידע אשר שובש ו/או סולף ע"י צד ג' כלשהו, בין אם הדבר נעשה בתום לב ובין אם לאו. 

כל התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד .

יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים, ואשר אינם חלק מהחברה. הלקוח מצהיר כי אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.    

 

 • אחריות

 

הלקוח מצהיר כי החברה פועלת כשליח מטעם המזמינים ויוצרת את הקשר משפטי בין המזמינים ב- – https://www.vii.co.il/ לבין נותני השירותים למיניהם המופיעים באתר. משכן, מובהר כי לא תחול על החברה והאתר המופעל על ידה כל אחריות, לרבות אלו של ספקי השירותים ואין לראות בו אחראי לשיבושים, ליקויים, אי התאמה, או אי אספקת השירות באופן מלא או חלקי וככן הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות שהיא.

 

האתר ו/או נותני השירות ו/או מפעילי האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, ממוני ו/או אחר, ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח לרבות ומבלי למעט בכלליות האמור בסעיף זה, לציוד ו/או רכוש הלקוח ו/או לשרת, אשר באמצעותו פועל האתר, ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור.

החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר.

לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולו ו/או חלקו, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים היות והאתר נמצא ברשת האינטרנט. הסיכונים נובעים ו/או עשויים לנבוע הן מגורמים טכנולוגיים-מדעיים והן מגורמים שהינם אנושיים.

 

 • פרטי הלקוח

 

כל לקוח שיבקש לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הלקוח").

החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה בו פרטי הלקוח, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו בחברה מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהלקוח לרכוש שירותים באמצעות האתר.

המחירים הנקובים במטבע זר מחושבים לפי שער מזומנים גבוה ביום התשלום. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 45 יום לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד המארגן, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד.

הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לחברה לעשות כל שימוש בפרטי הלקוח כחלק ממאגר הנתונים של החברה ובין היתר לצורך פרסום מוצריה באמצעות פניה ישירה ללקוח, בין אם באמצעות דוא"ל ובין בכל דרך. פרטי הלקוח יוצאו ממאגר הנתונים של החברה היה והלקוח יחפוץ בכך והודיע על כך לחברה באופן רשמי.

החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, מסירת פרטי הלקוח לצדדים שלישיים אלא אם כן תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בגין פעולות שבוצעו באתר ע"י הלקוח.

 

 • ביצוע הזמנה באתר

 

לקוח המעוניין להזמין נופש באתר יבצע ויזמין את הנופש עפ"י שדות החיפוש השונים ודפי המידע עד לביצוע הזמנה מלאה ומאושרת בדוא"ל חוזר שיגיע לכתובת המייל שהוזנה ע"י הלקוח בפרטי החובה במעמד ההזמנה.

החברה רשאית ושומרת על זכותה לשנות ו/או לעדכן את פרטי ההזמנה/בקשה ו/או לבטלה מכל סיבה שהיא ובכל עת במהלך 48 השעות לאחר קבלת ההזמנה/בקשה.

הזמנה שתאושר תשלח ישירות לבעל המקום ואישור הזמנה יופיע בסיום תהליך ההזמנה. על המזמין חובה להזין את כתובת המייל כדי לקבל אישור במייל מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך ליתן הסבר לכך וכן, החברה שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את התנאים לאישור הזמנה ו ו/או למתן השירותים.

 

 • שירות לקוחות

 

בכל שאלה או בירור לגבי שירות, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון: 054-2298986.

 

 • ביטול ושינוי הזמנה

 

לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה או לבטלה עליו ליצור קשר עם שירות לקוחות בדוא"ל: vila4uservice@gmail.com.

לאחר ביטול ההזמנה יתקבל אישור רשמי בדוא"ל.

 

הכל בהתחשב בתנאי הביטול ובכפוף למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה: שם המקום, שם המזמין, תאריך האירוח, מספר אישור הזמנה.

תנאי ביטול הזמנה:

כל ביטול הזמנה, בכל מועד יהיה כפוף לתנאי הביטול של המקום. כל אדם הרוכש שירות באתר, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן , התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול העסקה כאמור ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני המועד שבו אמור להתממש השירות.

עונה רגילה:

 1. במקרה של ביטול הזמנה מביצוע העסקה ועד 14 יום טרם מועד האירוח, ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
 2. במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 25% מערך העסקה.
 3. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למקום הנופש ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 50% מערך ההזמנה הכולל.

בעונת השיא - יולי, אוגוסט, חגים וארועים מיוחדים:

 1. במקרה של ביטול הזמנה, מרגע ביצוע העסקה ועד 21 ימים לפני מועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר, או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם.
 2. במקרה של ביטול ההזמנה מהיום ה- 21 ועד 7 ימים לפני מועד האירוח (ועברו לפחות 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה) - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 25% מערך העסקה.
 3. במקרה של ביטול הזמנה 7 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.
 4. חיוב המזמין יתבצע על ידי מפעיל האתר (או מי מטעמו) באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה על ידי המזמין.

 

תנאי שינוי הזמנה:

 1. ניתן לשנות את שמות האורחים בהזמנה או את הרכב החדר (ובתנאי שלא עובר את מקסימום כמות האורחים האפשרית בסוג החדר שהוזמן), עד 48 שעות לפני מועד האירוח, ללא תשלום.
 2. ב. כל שינוי אחר בהזמנה (סוג חדר, בסיס לינה, תאריך וכד') – יש לבצע ביטול של ההזמנה הקיימת ולבצע הזמנה חדשה. החברה אינה מתחייבת שמחיר ההזמנה יישאר כפי שהיה בעת ביצוע ההזמנה המקורית.

תשלום:

 1. ביצוע הזמנה באתר הינו לאנשים אשר גילם מעל 18 שנה ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף של חברת אשראי ישראלית או בינלאומיות.
 2. ב. התשלום באתר יהיה בכרטיס אשראי של המזמין או מי מטעמו , כרטיס בתוקף.

 

 

 • בעלות וזכויות יוצרים

 

זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינו הבלעדי של מפעיל האתר.

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, פרט להורדה של מידע (download )  לצורך שימוש אישי של הלקוח בלבד לצורך ביצוע הזמנה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.

הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב , לרבות כל לוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") דינם כדין כזכויות יוצרים של נותני השירותים השונים המפורסמים באתר.

חל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המפעיל.

 

 • שינויים במבנה ותוכן האתר

 

החברה זכאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, תנאי השימוש בו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, הכל ללא צורך להודיע על כך לרוכש מראש.

 

 • קניין רוחני

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר למוצרים, לשירותים, לפרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, המתפרסם ו/או המופיע באתר זה או מטעמה של החברה שייך באופן בלעדי לחברה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. יובהר כי אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין החברה לבין אותם צדדים שלישיים.

 

 • דין וסמכות שיפוט

 

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו לו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית בכפוף לחוקי הסחר והגנת הצרכן בישראל.

 

 • שונות

 

  1. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, כל אחריות שהיא בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, או בתכני האתר, או במוצרים המוצגים באתר, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין או הסכם.  
  2. אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר לכוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם ללא שינוי.
  3. ויתר צד, מפורשת או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי תנאים אלו במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

עודכן לאחרונה בתאריך: 03/03/2021.

כל הזכויות שמורות לחברת ספא פלוס אתרים בע"מ ח.פ. 514301837.